<%=message%>
账  号:
密  码:  
手机号:
校验码: 刷新
                 

温馨提示:由于泰康采购电子商务管理平台升级改造,系统登录时需要贵方单位负责人或业务联系人的手机号!
             如有疑问,请联系系统运维人员,联系方式:010-61047883。